ძველი ქართული სამწიგნობრო კერების ვებ-გეო პორტალი

ლეგენდა
გადაწერა მოხატვა, აღდგენა, შემოსვა დაცულობა
ზუსტი
დაახლოებითი
პირობითი


Get Reports ZIP (PDF Excel)
შიფრი რაობა ავტორი / შემდგენელი თანამედროვე დაცულობის ადგილი (ორგანიზაცია)